Sergey Karyakin

image

Sergey Karyakin: “ GM Vüqar Həşimov mə­nim üçün gö­zəl in­san və əvə­zo­lun­maz dost olub”

GM Vüqar Həşimov mə­nim üçün gö­zəl in­san və əvə­zo­lun­maz dost olub.Səmimi, mehriban, sadə, qayğıkeş qardaş olub.Mən indidə Vüqa­rın qar­da­şı Sərxan ilə da­im əla­qə sax­layı­ram. Mən Vüqarın doğmalarının çətin günündə, onlarla birlik də olmağı özümə borc bildim.İllər san ki, göz­qır­pı­mın­da keç­ir. Yax­şı ya­dım­da­dır, 2014-cü ilin bu günlə­ri Veyk-An-Zee tur­ni­rin­də iş­ti­rak edir­dim. Göz­lə­nil­mə­dən Vüqa­rın itkisi ha­mı üçün şok ol­du. Bu mə­nim üçün çox böyük it­ki­dir. Yan­va­rın 12-də ad gü­nümdür. Bu ağır hadisədən sonra öz ad günüm ha­q­qında dü­şünmürəm.

Bu illər ərzində Vüqar mə­nim yu­xu­ma da gəlib.Ey­ni za­man­da, onu hər za­man düşünmüşəm. Bə­zən Bo­ris Gel­fan­d­la bi­rgə olan­da Vüqarın par­tiy­a­la­rı haq­qın­da da­nı­şı­rıq. Ge­diş­lə­ri­ni müza­ki­rə edi­rik. Biz Vüqarla tez-tez telefonla danışırdıq,çünki ya­rış­la­ra birgə ha­zır­laş­ır­dıq. Bi­zim bi­rgə çox ma­raq­lı günlə­ri­miz olub.Heyif ki, maraqlı günlərimiz tez qurtardı.Mənim Vüqarla birlikdə gələcək üçün çox böyük planlarım var idi....Nakam ömür bizim planlarımızı yarımçıq qoydu.Mən indi ikiqat məsuliyyət daşıyıram. Vüqarın mənə son tapşırığını yerinə yetirmək üçün.
"­Bundan so­nra şah­ma­tı həm öz, həm də mənim yerimə oynayarsan". 

Beynəlxalq qrossmeyster-məkanın cənnət olsun....